COUNSELING – OVEREENKOMST (vers. 9.1)
Artikel 1 – Counseling
1.1 Partij(en) en de therapeut/counselor nemen jegens elkaar de inspanningsverplichting op zich, het in
artikel 2 genoemde hulpvraag/geschil tussen Partij(en) op te lossen door Counseling conform deze
overeenkomst (hierna te noemen het Reglement) zoals dat luidt op de datum van deze overeenkomst.
1.2 Partij(en) en de therapeut/counselor verbinden zich jegens elkaar tot al hetgeen waartoe zij ingevolge
het Reglement/deze overeenkomst gehouden zijn.
Artikel 3 – Vrijwilligheid
De counseling vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat elk der Partij(en) en de therapeut/counselor
vrij om de counseling op elk gewenst moment te beëindigen.
Artikel 4 – Geheimhouding
4.1 Voor zover deze overeenkomst in samenhang met het Reglement Partij(en) verplicht tot geheimhouding, geldt zij tevens als bewijsovereenkomst in de zin van de Wet. (Art. 7:900 lid 3 BW jo. art. 153
Rv).
4.2 De therapeut/counselor draagt zorg dat alle in artikel 7 bedoelde derden die hij bij de Counseling betrekt
of daarover informeert, zich verbinden tot geheimhouding als omschreven in het Reglement.
Artikel 5 – Bijzondere verplichtingen van Partij(en)
Naast het gestelde in het Reglement verbinden Partij(en) zich jegens de therapeut/counselor en jegens
elkaar:

  • zich te onthouden van acties of gedragingen die de counseling in ernstige mate bemoeilijken
    of belemmeren;
  • bereid te zijn naar elkaars argumenten te luisteren en te zoeken naar compromissen.
  • bij twijfel over eventuele mondelinge toezeggingen zal deze overeenkomst bindend zijn.

Artikel 6 – Vertegenwoordiging
6.1 Tijdens de counseling procedure zal elk der Partij(en) in persoon dan wel door middel van een door
haar aan te wijzen vertegenwoordiger aanwezig zijn.

6.2 Elk der Partij(en) staat ervoor in dat haar vertegenwoordiger rechtsgeldig bevoegd is om namens
haar alle rechtshandelingen te verrichten die in het kader van de counseling noodzakelijk zijn, alsmede dat de vertegenwoordiger die zich zal houden aan de geheimhouding als bedoeld in artikel 4.1.
6.3 Op verzoek van de therapeut/counselor dient een schriftelijke volmacht te worden getoond waaruit
voornoemde bevoegdheid van de vertegenwoordiger blijkt.

Artikel 7 – Derden – Aansprakelijkheid – Geheimhouding7.1 De therapeut/counselor kan zich bij de counseling voor secretariële ondersteuning laten bijstaan door een
daartoe door hem aan te wijzen persoon.
7.2 De therapeut/counselor kan met toestemming van Partij(en) anderen bij de counseling toelaten of
betrekken, hieronder mede te begrijpen Hulppersonen.
7.3 Indien Relatiecentrum aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal
vijfmaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.4 Relatiecentrum is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet
in overleg met Relatiecentrum en/of ondergeschikten (lees; medewerker(s) van Relatiecentrum).
7.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Relatiecentrum of zijn ondergeschikten.
7.6 Relatiecentrum is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van de overeenkomst van cliënt of uit andere bron heeft verkregen. De Ethische Code geldt als leidraad.
7.7 De informatie voortvloeiende uit het intakegesprek en de sessies zal summier in een dossier worden
bijgehouden. Na afloop van de overeenkomst zal het dossier worden vernietigd.

Artikel 8 – Honoraria en kosten
8.1 Het honorarium van de therapeut/counselor bedraagt 89 euro (zegge negen en tachtig euro) per sessie (45
minuten) vermeerderd met wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
8.2 Partij(en) zijn, ongeacht het verloop en het resultaat van de counseling, gehouden tot
betaling van het honorarium van de therapeut/counselor alsmede tot vergoeding van alle door de
therapeut/counselor gemaakte kosten.
Voorts komen voor rekening van Partij(en) alle overige directe en indirecte kosten vallend op de
counseling, zoals huur van ruimte, documenteren (DB), bureaukosten (telefoon-, telefax, porti, fotokopieën, verslaglegging en dergelijke), reis- en verblijfkosten, honoraria en kosten van ingevolge artikel 7 bij de Counseling betrokken derden. Werkuren; minimaal één sessie en daarna naar ratio
(voorbeeld 1 kwartier, 15 minuten = 0,25 uur). Voor gesprekken (z.g. “Driehoek gesprekken”) waarbij
beiden partijen (partij A/B/C) aanwezig zijn, geldt een toeslag van 50% van het honorarium bedoeld in
artikel 8.1.
Voor het afleggen van bezoek aan huis van partij(en) en/of een afgesproken locatie, word(en) per
gereden kilometer 0,35 euro (vermeerderd met wettelijk verschuldigde omzetbelasting) en
eenmalig (per bezoek) 35 euro (vermeerderd met wettelijk verschuldigde omzetbelasting) in rekening
gebracht. Een voorbeeldfactuur kunt vinden op www.relatiecentrum.nl
8.3 Honorarium en kosten bedoeld in artikel 8.2 worden door Partij(en) gedragen in de volgende verhouding: Partij A: …. % Partij B: .… % Partij C: …. %
(Indien niet ingevuld vervalt 8.3)
8.4 Partij(en) dragen ieder voor zich de aan eigen zijde gevallen kosten.
8.5 Betaling vindt plaats op de volgende wijze:
O Het totaalbedrag van de facturen zal meteen na afloop van de sessie worden betaald waarbij een
betalingsbewijs zal worden afgegeven. Alleen deze betalingsconditie geeft recht op eventuele vermelde korting(en)
O Het totaalbedrag van de facturen + 9.50 euro incassokosten (vermeerderd met wettelijk verschuldigde omzetbelasting) zal op basis van automatische incasso na ongeveer 2 weken na sessiedatum worden geïncasseerd op basis van afschrijving op bank/girorekening van partij(en) onder vermelding van het factuurnummer worden voldaan. De partij(en) is/zijn gehouden ten behoeve van deze
incasso voldoende saldo op de opgegeven bankrekening aanwezig te hebben. Indien automatische
incasso niet mogelijk blijkt door onvoldoende saldo of stornering, zal Relatiecentrum partij(en) per
omgaande hiervan in kennis stellen. Deze betalingsconditie geeft geen recht op eventuele vermelde
korting(en).
Partij A: bank/giro rekeningnummer : ……………………………….…
t.n.v. ……………………………………
Partij B: bank/giro rekeningnummer : …………………………………
t.n.v. ……………………………………
Partij C: bank/giro rekeningnummer : …………………………………
t.n.v. ……………………………………
O Het totaalbedrag van de facturen + 9.50 euro incassokosten (vermeerderd met wettelijk verschuldigde omzetbelasting) zal door overmaking op rekening t.n.v. Relatiecentrum o.v.v. het factuurnummer na het toesturen van een nota met een betalingstermijn van 8 dagen worden voldaan. Deze
betalingsconditie geeft geen recht op eventuele vermelde korting(en).
8.6 In geval van bankstorno zal de cliënt telkens een bedrag van 9.50 euro
(vermeerderd met wettelijk verschuldigde omzetbelasting) aan Relatiecentrum verschuldigd zijn.
8.7 Indien Relatiecentrum de verschuldigde betaling niet binnen een termijn van 14 dagen heeft ontvangen, is afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en mag leverancier de wettelijke rente
vermeerderd met twee procentpunten in rekening brengen. Indien ter verkrijging van voldoening van
het verschuldigde bedrag een (incasso)procedure noodzakelijk is, zijn alle daaraan verbonden kosten
voor rekening van de partij(en).
8.8 Partij(en) zijn, ongeacht of (gedeeltelijke) vergoeding plaatsvindt door eigen zorgverzekeraar en/of
als aftrekpost voor de inkomstenbelasting, zelf hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van alle kosten
die in rekening gebracht worden door Relatiecentrum.

Artikel 9 – Tussentijdse afspraken
9.1 Tijdens de loop van de counseling tussen Partij(en) gemaakte afspraken binden hen alleen voorzover
deze schriftelijk tussen hen zijn overeengekomen. Partij(en) kunnen in een dergelijke overeenkomst
bepalen dat bedoelde afspraken hen niet binden indien en zodra de counseling wordt beëindigd.
9.2 Bij afzegging van de afspraak binnen 48 uur zal de sessie alsnog in rekening worden gebracht.

Artikel 10 – Geschillen
10.1 Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen Partij(en) trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van een Klachten
en geschillenregeling via het Europese klachtenformulier. De klachtenregeling wordt u kosteloos toegestuurd en beschrijft de interne klachtenprocedure. Deze houdt in dat u uw klachten kenbaar maakt
aan de aangewezen klachtenfunctionaris. Slaagt hij of zij er niet in uw klachten te verhelpen dan kunt
u deze voorleggen aan een door uzelf gekozen instantie c.q. tussenpersoon. De toepasselijkheid van
de Klachten en geschillenregeling via het Europese klachtenformulier komt tot stand door ondertekening van deze overeenkomst.

Artikel 11 – Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Partij(en) verklaart/verklaren met de ondertekening van dit document kennis te hebben genomen van de
inhoud van deze overeenkomst en gaan akkoord met de betalingcondities zoals omschreven bij 8.5.